Välkommen till etalon AB skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
support@etlaon.se
+46(10)7079520
Välkommen till Etalon AB Skandinavien
Mon - Fri: 8:00 - 16:00
support@etalon.se
+46(10)7079520
Välkommen till etalon ab skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
+46(10)7079520

Där teknik möter verklighet Skapar vi en bätre miljö

Vilka är vi

Etalon Group AB är ett växande fullserviceföretag inom fastighetsservice, infrastruktur väg och järnväg men även verksamhetsutveckling, expertstöd, byggledning och projektledning. Vi har alltid som mål att arbeta långsiktigt och nära våra kunder för att tillsammans matcha behovet med rätt kompetens och skapa effektiva lösningar för er. Etalon är ett företag av dedikerade och engagerade medarbetare som även tillhandahåller städningslösningar av futuristiskt designade skräp hanterings maskiner läm

Kvaliteten är numer ett för oss

Etalon Group AB har utvecklat ett sammanhängande kompetensområde med kompletterande samarbetspartners för att kunna erbjuda smarta, effektiva och trygga helhetslösningar för våra kunder där du alltid lita på leveransen. I vårt företag känner alla och det är lätt att prata med chefen om problem och möjligheter. Detta har skapat ett sympatiskt företagsklimat med en fin vi-anda. Dessutom har vi lyckats hitta fram till en bra könsfördelning, något som spelar stor roll

Vilka är vi

Etalon är ett snabbväxande fullserviceföretag inom framförallt infrastruktur väg och järnväg men även verksamhetsutveckling, expertstöd, byggledning och projektledning. Vi har alltid som mål att arbeta långsiktigt och nära våra kunder för att tillsammans matcha behovet med rätt kompetens och skapa effektiva lösningar för er. Etalon är ett företag av dedikerade och engagerade medarbetare som även tillhandahåller städningslösningar av futuristiskt designade skräp hanterings maskiner lämpliga för utomhusbruk och inomhusmiljöer. Med tanke på samhällets krav på utomhusrengöringssystem har vi åtagit oss att leverera de bästa bärbara skräpuppsugnings maskinerna.
Vår ambition är att hålla Etalons vision levande genom att vi ständigt håller kunden i fokus genom att vi har hög tillgänglighet, innovativa lösningar och arbetar aktivt med ständiga förbättringar i våra kunders processer för att hjälpa dem att uppnå högsta möjliga produktivitet. Vår ambition är alltid att arbeta så tätt tillsammans med vår uppdragsgivare som möjligt.
Arbetet på Etalon ska bedrivs i en miljö där fokus ligger på Skydd, Kvalitet och Attityd (SKA 100%).
Våra kärnvärden är inte bara ord de genomsyrar hela vår verksamhet och ska leda oss in i framtiden. Långsiktighet, enkelhet, drivkraft och ansvarstagande är våra fyra kärnvärden. De ska finnas med i allt vi gör, hur vi är mot varandra och hur vi möter våra kunder. Viljan att alltid utvecklas har byggt Etalon till ett framgångsrikt företag som ligger i framkant och driver utvecklingen inom flera av våra verksamhetsområden.

Etalons Uppförandekod

Etalons verksamhetsprinciper genomsyrar vår verksamhet och innefattar respekt för gällande lagstiftning, miljö, etik och rättvis konkurrens därför är det viktigt att alla som jobbar med Etalon AB alltid utvecklar företagets verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Kvalitetspolicy

Etalon värnar om kvaliteten på de idéer, produkter, lösningar, leveranser och tjänster vi erbjuder våra kunder. Vi ser en hög och jämn kvalitetsnivå som en grundläggande komponent i det värde våra kunder får från Etalon.

Vårt kvalitetsarbete och vår kvalitetspolicy baseras på två perspektiv:
Vårt kvalitetsarbete skall harmoniera med ISO 9001 genom främst:

Etalons ledning ansvarar för att sätta upp mål och vidta åtgärder för att ständigt
förbättra kvalitet, intern arbetsmiljö och kundtillfredsställelse.

Alla Etalons anställda skall medverka och bidra till ständig förbättring av vår interna
och externa kvalitet i form av till exempel dialogmöten, proaktivt och reaktivt idéarbete,
projektuppföljning och analys samt genom att få utbildning.

Det är varje chefs, ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse
har ett särskilt ansvar att bevaka att den kvalitetspolicy som finns drivs och utvecklas
på ett bra sätt.

Hållbarhetspolicy

Etalon har en helhetssyn på hållbar utveckling, vilket innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Vi ska inom alla områden minst uppfylla lagar och andra krav vi berörs av. Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöansvar

Vi tar miljöansvar genom att vår verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Våra produkter och tjänster ska medverka till minskad klimat- och miljöpåverkan samt till ökad resurseffektivitet. Vi informerar, stimulerar och hjälper våra kunder i deras miljöarbete.

Socialt ansvar

Vi strävar i allt vi gör efter att vara en god samhällsmedborgare och tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende om de är medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som berörs av vår verksamhet. Vi ska bidra till att göra kommunerna vi verkar i hållbara och attraktiva för såväl invånare som näringsidkare.

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Vi säkerställer en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och ansvar. Vi har ett proaktivt friskvårdsarbete för att motverka ohälsa och våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger. Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete.

Ekonomiskt och affärsetiskt ansvar

Våra finansiella resurser sköts så att företagets framtid säkras samt att företaget lever upp till avkastningskrav och tar ansvar inför våra ägare. Vi ser långsiktigt på investeringar och arbetar kontinuerligt för att effektivisera verksamheten. Våra affärer ska bedrivas affärsetiskt och vi tar avstånd från alla former av korruption.

Leverantörs- och inköpsansvar

Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy och ställer relevanta krav inom dess områden. Vi tar social och miljömässig hänsyn och agerar affärsmässigt samt utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden. Vi väljer varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet, hög säkerhet, adekvat miljöprestanda samt god totalekonomi.

Kund- och kvalitetsansvar

Vi erbjuder hållbara och smarta lösningar med hög tillgänglighet för våra kunder. Med förståelse för kundernas krav och värderingar höjer vi kvalitén, ökar kundnöjdheten och stärker vårt varumärke samt skapar god lönsamhet och säkrar långsiktig ekonomisk stabilitet. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid.

Vi har god erfarenhet av konstruktiva lösningar

Denna policy ska ses som ett styrande principdokument. Policyn gäller Etalon samtliga hel- och delägda bolag likväl som samtliga anställda och fast kontrakterade medarbetare. Med ”Etalon” nedan avses samtliga bolag och medarbetare.

Övergripande etik och ansvar

Etalon ska alltid verka för att vara och upplevas som en god samhällsmedborgare och förebild i vår bransch. Detta innebär att värna om grundläggande demokratiska principer, alla människors lika värde, ett jämställt samhälle berikat av kulturell och etnisk mångfald. Vi vet och vill att denna grundläggande etiska hållning ska prägla vårt bolag och våra interna och externa relationer. Vi tar ansvar för att upprätthålla en mycket god standard i dessa frågor, ett ansvar som gäller hela bolagsgruppen och samtliga medarbetare.

Etalon etiska riktlinjer

Förutom ovan nämnda etiska ansvarshållning tillämpar Etalon ingen specifik inkluderande eller exkluderande hållning för exempelvis vilka kunder vi arbetar med eller vilka uppdrag vi hanterar. Detta bedöms istället från fall till fall med ovan nämnda övergripande etiska hållning som utgångspunkt.

Medarbetarens rättigheter

Varje enskild medarbetare har rätt att avstå från att arbeta med en kund eller ett uppdrag på basis av personliga etiska principer. Denna rättighet förutsätter dock att medarbetaren har meddelat sådana ställningstaganden till arbetsgivaren i förtid. Om det inte har gjorts kan Etalon komma att åberopa arbetsplikt om en situation inte går att lösa på annat sätt.

Övrigt

Samtliga medarbetare, företagsledningen inkluderad, är skyldiga att utan dröjsmål varsla om ett brott mot eller avsteg från företagets etiska riktlinjer kan misstänkas. Man gör det genom att kontakta företagets skyddsombud, sin närmsta chef eller annan lämplig person. Ingen kan under några omständigheter straffas eller sanktioneras för ett sådant varsel.
Vi är stolta över varandra och den företagskultur som vi har skapat gemensamt. Våra medarbetare och vår kultur är vad som gör Etalon till vad det är är; ett bolag präglat av ett starkt Driv, hög Prestation och som skapar starka kundupplevelser. Det är viktiga grunder och värden som vi värnar. Nedan följer vår diskrimineringspolicy.
Etalon utgår från allas lika värde och ska ta tillvara alla medarbetares kompetenser och ha en rättvis fördelning av inflytande oavsett: kön, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, identitet eller uttryck samt ålder.
Etalons företagskultur ska präglas av ett öppet klimat där alla medarbetare ska behandlas och värderas lika och ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Detta gäller oavkortat samtliga diskrimineringsgrunder.
Alla medarbetare har lika ansvar att verka för att Etalon ska vara ett föredöme när det handlar om att vara ett bolag som värderar alla människor lika värde. Det gäller inom såväl utanför vår bransch.
Vår ambition är att vårt arbete mot diskriminering i alla dess former ska vara ett aktivt arbete i våra bolag på samtliga organisatoriska nivåer. Det ska uppmuntras och understödjas av vår ledning och integreras i vårt arbete med till exempel rekrytering, arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal och det ska följas upp regelbundet.
I allmänhet – och i synnerhet när det gäller frågor om jämställdhet och mångfald – är det vår målsättning att Etalon har en bra representation och diskrimineringspolicy som speglar samhället och våra ideal i fråga om medarbetare, chefer och ledning, över tid.
Det är varje chefs, ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet mot diskriminering och för jämställdhet och mångfald. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar att sätta konkreta mål för arbetet och ska bevaka att arbetet drivs och utvecklas på ett bra sätt.

Affärsetisk policy

I Etalons verksamhet förväntas samtliga medarbetare agera ansvarsfullt och etiskt. Denna policy med tillhörande riktlinjer ger information och vägledning om hur medarbetare ska agera när det gäller affärsetiska frågor.

Anti-korruption

Etalon tolererar inte någon form av eller något uttryck för korruption.

Medarbetare får inte ge, utlova, erbjuda, begära eller ta emot ersättning eller förmåner som strider mot tillämplig lagstiftning, god affärssed eller som kan påverka, eller uppfattas påverka, objektiviteten i beslut. All hantering av gåvor, representation och andra förmåner ska präglas av öppenhet, måttfullhet och ansvarstagande. En anställd kan ta emot en gåva från en extern part, som en kund eller leverantör/partner och som är av engångskaraktär och inte överskrider 450kr [rekommenderad beloppsgräns för muta]. En anställd får aldrig ta emot pengar eller någon form av provision eller ”kick-back”, oavsett belopp.

Risk för korruption kan också finnas när andra personer eller företag agerar för Etalons räkning. Medarbetare ska därför vidta särskilda kontroll- och försiktighetsåtgärder inför och under samarbete med underleverantörer och partners.

Konkurrens

Medarbetare får inte delta i några former av överenskommelser, kontakter eller åtgärder med syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrens. Medarbetare ska sköta kontakter med konkurrenter med respekt och försiktighet samt på ett sätt som säkerställer en god affärsetik och att konkurrensregler följs. Är man osäker på generella eller specifika konkurrensregler är man skyldig att ta reda på vad som gäller genom att prata med sin närmaste chef.

Marknadsföring

Medarbetare ska presentera Etalons produkter och tjänster på ett korrekt och rättvisande sätt. All marknadsföring ska utformas på ett ansvarsfullt, relevant och sanningsenligt sätt och ske i enlighet med tillämpliga regler, god marknadsföringssed och lagstiftning, inte minst regler som avser person- och dataskydd (främst GDPR).

Intressekonflikter

Medarbetare ska undvika sammanhang där egna, anhörigas eller vänners intressen kan riskera att stå i konflikt med vad som är bäst för Etalon. Privata intressen och externa verksamheter får inte påverka eller kunna uppfattas påverka en medarbetarnas omdöme eller agerande när hen utför sitt arbete för Etalon.

När en risk för intressekonflikt finns, eller kan misstänkas, ska närmaste chef informeras och ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas. Är det en ledningsperson och/eller ägare det handlar om skall bolagets styrelseordförande rådfrågas. Om intressekonflikt misstänks föreligga får den berörde medarbetaren inte vara involverad i eller fatta beslut i ärendet för Etalons räkning.

Hantering av information

Information om Etalons verksamhet ska alltid hanteras med gott omdöme och försiktighet. Information som är affärskritisk, värdefull eller känslig för Etalon ska betraktas som konfidentiell. Vid utbyte med extern part, i synnerhet en leverantör eller partner, bör alltid ett sekretessavtal ingås.

Hantering av personuppgifter

Etalons behandling av personuppgifter ska ske med beaktande av skyddet för den personliga integriteten och i enlighet med tillämplig lag. Behandling får endast ske om det finns ett uttryckligt angivet ändamål och laglig grund för behandlingen. All form av personuppgifts-behandling ska följa relevant och nödvändig lagstiftning och regelverk, så som GDPR.

Skatt och penningtvätt

Etalon ska följa gällande lagar och regler avseende skatt och åtgärder mot penningtvätt. Medarbetare får inte acceptera, stödja eller underlätta skatteöverträdelser och penningtvätt.

Omständigheter som ska ses som varningssignaler är om motparten föreslår att betalningar ska ske kontant eller med användning av ovanlig valuta, om förslaget på affärsuppgörelse framstår som omotiverad eller överdrivet komplex eller om önskemål framförs om att involvera länder som saknar koppling till affären. I samtliga fall där tveksamhet råder eller om motparten inte vill överlämna komplett information, ska alltid bolagets styrelse konsulteras för beslut eller för att kunna vidta åtgärder.

Vid tveksamheter

Om någon form av tveksamhet uppstår i samband med en affär eller ett uppdrag som kan misstänkas beröra eller hota Etalons affärsetik ska försiktighetsprincipen tillämpas och bolagets ledning och/eller styrelse konsulteras. En medarbetare, oavsett position, som agerar på egen hand vid en tveksamhet kan bli personligt ansvarig för försummelse.

Det är varje chefs, ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar att bevaka att Etalons affärsetik håller en hög och jämn nivå och att det efterlevs och utvecklas på ett bra sätt.

Miljöpolicy

Etalon skall alltid sträva efter att använda alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet. 

Det är vår strävan och vårt mål att arbeta för en bättre och hållbarare global miljö. Som konkurrenskraftigt företag ska vi stärka vår position genom att ställa krav på miljöhänsyn. Detta gäller vårt eget företag, våra projekt, medarbetare och samarbetspartners samt även i relationen med våra kunder.

Miljötänkandet ska hela tiden vara aktivt och främja FN:s klimatmål. I alla situationer ska vi därför göra medvetna val. Där det är möjligt att ta ett beslut som är bättre för miljön än ett annat alternativ, ska detta göras. 

Vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att miljön värnas och att råvaror och energi används på rätt sätt. Syftet är att ständigt utvecklas i en positiv riktning och kontinuerligt reducera vår negativa miljöpåverkan.

Som ett tjänsteföretag skall Etalon alltid sträva åt att minimera den påverkan på miljön som vårt företag och våra projekt kan ha. Det är därför allas ansvar att tänka och agera så miljövänligt som möjligt. Ytterst ansvarig för att detta tänkande efterlevs i praktiken är respektive chef och ledning. Tillsammans ska vi arbeta för att skapa hälsa, välbefinnande och jämställdhet.

För Etalons fortsatta utveckling är det viktigt att bedriva ett aktiv miljöarbete, bland annat genom att:

Det är varje anställds ansvar att driva och utveckla Etalons miljöarbete, på egen hand samt i de projektteam man verkar.

Vi kommer kontinuerligt att mäta och utvärdera att vi uppfyller de miljömål som vi satt.

Det är också varje chefs, ansvar att säkerställa och kvalitetssäkra arbetet. Bolagets styrelse har ett särskilt ansvar vilket innebär att bevaka att miljöarbetet drivs och utvecklas på ett bra sätt, inkluderat certifieringsarbete.

Varför välja oss

Vi vet att din tid är pengar och vi är måna om att hålla den tid vi lovar leverans

Vårt kapital är våra dedikerade och duktiga tekniker som har rätt attityd, ständigt förbättrande och utbildade för att förse kunderna med en go kundservice

Vi håller våra offerter utan överraskningar och för dialog med dig

Vi följer föreskrivna lagar och regler och har dom utbildningar som krävs för jobbet