Välkommen till etalon AB skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
support@etlaon.se
+46(10)7079520
Välkommen till Etalon AB Skandinavien
Mon - Fri: 8:00 - 16:00
support@etalon.se
+46(10)7079520
Välkommen till etalon ab skandinavien
mån - fre: 8:00 - 16:00
+46(10)7079520

Den 25 maj 2018 trädde EU-förordning 2016/679 Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Lagen reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Personuppgiftsansvarig

Vår policy beskriver hur Etalon AB, nedan betecknad som ”Bolaget”, som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer samt myndigheter.

Frågor och synpunkter angående denna policy eller Bolagets behandling av personuppgifter ställs till bolaget genom användande av kontaktuppgifterna på hemsidan.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  • Bolaget strävar efter att i alla sina kontakter värna om individens integritet vad gäller hur personuppgifter hanteras, lagras och skyddas.
  • Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation, kontouppgifter, uppdrags- och annan sakinformation som lagras i samband med ett uppdragsavtal.
  • Bolagets lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse.
  • Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke.
  • Personuppgifter lagras i Bolagets interna system endast upp till den tidpunkt som stipuleras enligt lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse, d v s så länge det finns ett behov utifrån de ändamål som de samlats in för. Om du aktivt ber att få avsluta sitt kundkonto hos Bolaget kommer samtliga dina
  • personuppgifter att raderas. I vissa fall kan dock uppgifter komma att behöva sparas under en längre tid, exempelvis för att uppfylla lagkrav.

Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss. Ändamålet med insamlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag. Dina uppgifter samlas in för att kunna hantera avtalade uppdrag och tjänster samt för att ha möjlighet till nödvändig kommunikation angående detsamma. Bolaget strävar efter att värna om individens integritet och att du skall vara säker på att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Policyn förklarar hur och varför Bolaget samlar in och hanterar personuppgifter rörande sina potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer samt myndigheter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Bolaget och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på detta är namn, kontaktinformation, personnummer, foto, mobilnummer och mailadress samt annan sakinformation som är knuten till personen.

Vi avråder våra kunder att delge känslig information som rör hälsa, religiös, politisk och filosofisk övertygelse, etniskt ursprung, fackligt medlemskap samt uppgifter om könstillhörighet. Om vi i vårt uppdrag tillhandahåller information som vi anser vara känslig kan vi med ditt godkännande be om att få radera eventuella personuppgifter.

Hur personuppgifter behandlas och vilka personuppgifter som samlas och lagras

Policyn gäller för alla personuppgifter som behandlas av Bolaget och som är att hänföra till Bolagets potentiella och befintliga kunder, partners, leverantörer och myndigheter. I samtliga av dessa relationer kommer Bolaget att inhämta, registrera, lagra, organisera, bearbeta, sammanställa, använda, presentera, radera eller på andra sätt behandla personliga uppgifter.

Information samlas i regel in genom att du själv delger Bolaget den men den kan också kompletteras från offentliga register och/ eller externa källor. Den information som samlas in är; namn, bostadsadress, e-postadress, mobilnummer och du kan även välja att delge oss annan sakinformation som är kopplad till Dig som person i ett uppdrag.

Dina personuppgifter kommer att behandlas internt och vi kan även komma att dela dina personuppgifter med partners och/ eller myndigheter som anlitas för vår räkning i ett uppdrag.

Dina personuppgifter lagras av Bolaget så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras här ovan.

Dina personuppgifter kommer efter avslutat uppdrag att lagras i våra interna system endast upp till den tidpunkt som stipuleras enligt lag, avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse.

Bolaget gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Bolaget säljer eller överlåter inte Dina personuppgifter till någon tredje part. I de fall där personuppgifter delas med annan part eller myndighet så är det för att kunna fullgöra Bolagets uppdrag gentemot dig i enlighet med lag, avtal, samtycke och/ eller berättigat intresse/ intresseavvägning.

Bolaget behandlar normalt dina personuppgifter inom EU/EES och i de fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställs att tredje part lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Varför samlas uppgifterna in?

Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Bolaget utför är att tillhandahålla och utföra avtalade tjänster gentemot dig. Den lagliga grunden för behandlingen är stipulerad i lag, baserat på avtal, samtycke och/ eller intresseavvägning/ berättigat intresse. Med berättigat intresse avses att behandlingen är nödvändig för att Bolaget skall kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot dig. Dina uppgifter samlas in för att hantera avtalat uppdrag och tjänster samt för nödvändig kommunikation kring detta.

Marknadsföring

Bolaget kan komma att använda dina personuppgifter, exempel e-post, för direktmarknadsföring. Marknadsföringen avser egna och likartade tjänster som du redan har köpt av oss eller som du diskuterat med Bolaget om att köpa.

Du som kund har alltid rätt att invända mot den direktmarknadsföring som du erhåller. Har du invändningar mot direktmarknadsföring kontakta oss på backoffice@ipmg.se så säkerställer vi att ingen direktmarknadsföring skickas till dig.

Dina rättigheter

Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

  • Rätt till tillgång – Du har som registrerad rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt att bli raderad – Du har som registrerad rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst begära radering av delar av eller samtliga dina personuppgifter hos Bolaget som vi inte är skyldiga att lagra enligt lag. Du kan även begära att vi raderar de personuppgifter som vi samlat in om dig vilket innebär att all information om dig försvinner ur vårt system med undantag för den information som vi är skyldig att lagra enligt lag, exv. verifikat och underlag enligt bokföringslagen.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad.
  • Rätt till dataportabilitet. Du ha rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag.

Kontakta oss via vår mail adress om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.